EKG

EKG

Vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılı­ğı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmi­ni, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyo­nun tekrar yok olması) kaydeden dalga for­mudur.

Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasıl­ma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletil­mesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

Kalbin elektriksel harita­sının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şek­li hakkında bilgi edinile bili­nir.

EKG cihazının kayıt­larına elektrokardiyogram denir.

EKG de her kalp atımı­nın karşılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür. Bu dalgalardaki değişik­likler, bu düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler doktorlara kalp hasta­lığı hakkında ipuçları verir­ler.
P dalgası:Atriyal aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetleri­ni gösterir ve P dalgasının başlangıcından bitişine dek olan aralı­ğı ölçer.
PR aralığı:Atriyal depolarizasyonun başlangıcın­dan ventriküler depolarizasyonun başlangıcına dek geçen ile­tim zamanını gösterir. P dalgasının başlangı­cından QRS kompleksinin ilk defleksiyonuna ka­dar olan aralıkta en uzun PR ölçülür.
QRS Süresi:Ventriküler aktivas­yonun süresini gösterir.QRS kompleksinin başlangıcından sonuna kadar saniyeyle öl­çülür.
QT Aralığı:Ventriküler sistolün top­lam süresini gösterir.QRS kompleksinin başlan­gıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçülür.
ST Segmenti: Ventriküler depo­larizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun(T dalgası) başlaması arasındaki ara­lığı gösterir.
T Dalgası: Ventriküler repolarizasyon tarafından oluş­turulan elektrik kuvvetleri gösterir.
U Dalgası:Tartışmalı ventrikül kasında­ki ardpotansiyeller yada purkinje liflerin repolarizasyonunu göste­rir.

EKG ne için kullanılır?

Elektrokardiyografi kalbin işlevi­nin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğru­ya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
EKG ile kalbin ritim ve ile­tim bozuklukları belirlene­bilir. < Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konu­labilir. Kalp duvarlarında kalın­laşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir. < Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendiri­lebilir. Bazı kalp ilaçları­nın etkileri, elektrolit dengesiz­liği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya faz­lalığı ) Kalp dışı hastalıkların kalbe et­kileri araştırılabi­lir.

EKG’nin ölçüm çeşitleri nelerdir?

Ekstremitelerden yapı­lan ölçümler:Her iki kola ve her iki bacağa da birer tane olmak üzere dört elektrot bağ­lanır.Bu ölçümler sağ ba­cak referans alınarak kullanılır.
Doğrudandoğruya kalpten yapı­lan ölçümler: Kalbin içine üzerinde genellikle altı uç bulunan ö­zel bir elektrot sokulur.Alınan sinyaller bir anah­tar kutusu yardımıyla EKG’de kuvvetlendirilir, çizi­lir ya da monitörde izleni­lebilir.
Diğer ölçümler: Bunların dışında başka ölçümlerde yapı­lır.Örnek olarak;hastanın izlenmesi amacıyla göğse takı­lan üç elektrot ile sinyallerin gözlendiği ölçme,vektör kardiyografi(kalbin bir vektör olarak temsi­li gösterimi) ve göğüs üzeri­ne bir çok elektrotun takılmasıyla po­tansiyel dağılım haritasının çıkarılması veri­lebilir.

Laboratuvarımızda 5 adet ekg cihazı ve 3 adet hemşireyle hizmet verilmektedir.

Telefon (gerekli)

Uzmanlık Alanları: El Bileğinden Anjiyo, Balon ve Stent Tedavisi, Perkutan ASD Kapama, Evar, Kalp Yetersizliği, Kardiyomopatiler, ICD-CRT, Eko, TEE, Atriyal fibirilasyon, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diyabetik Hasta Kardiyolojik Takibi, Kalp Kapak Hastalıkları, Perkütan Tedaviler