HOLTER RİTİM

HOLTER RİTİM

Holter Testi Nedir ,Nasıl Yapılır?

Holter; hastanın belirli bir zaman (ge­nellikle 24saat) içerisindeki kalp ritmini kaydetmeye yarayan, taşınabilir elektrokar­diyografi (EKG) cihazıdır. Çoğunlukla kişi­nin normal günlük hayatı sırasında kalp rit­mini izlemek için kullanılır. Hekim genel­likle bu testi, hastada anormal kalp ritmin­den (aritmi) şüphelendiğinde yapmaktadır. Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritim de­ğişikliklerinin izlenmesini sağlamasıdır. Böylece gün içerisinde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu de­ğişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikâyetlerinin değerlendi­rilmesinde kullanılmaktadır. Hastanın kal­binin elektriksel aktivitesi bir teyp kasetine kaydedilir.

Hastanın hazırlanması ve testin uygulanma­sı:

Holter testi öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Hastanın göğüs ka­fesinde belirli bölgelere plastik elektrotlar yapıştırılır (hastanın göğsünde elektrotla­rın yapıştırılacağı yerlerde fazla miktarda kıllar bulunuyorsa, bu bölgeler tıraş edilme­lidir). Ayrıca bir kemer ile kayıt edici cihaz takılır. Bu sistemin son derece küçük ve hafif kayıt cihazı sayesinde hastaya konfor­lu bir biçimde sürekli EKG kaydı yapılmak­tadır. Kişi günlük normal yaşamını sürdü­rürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Genellikle 24 ve 48 saat süreyle hasta bu cihazı taşır. Has­taya cihazı taşırken günlük aktivitelerini ve şikâyetlerini kaydetmesi söylenmektedir. Hasta cihazı taşıdığı süre içerisinde banyo yapmamalı ve cihazı sudan uzak tutmalıdır. Daha sonra kayıt cihazı çıkarılır ve bilgisa­yar ortamında uzman kardiyolog tarafın­dan, kayıt edilen EKG ritim analizi yapılır. Sonuçlar genellikle 24 saat içinde hastaya verilir.

Holterin testinin kullanıldığı durumlar:

Bu test, hastanın uzun süreli kalp ritmi takibini ge­rektiren şikayetlere (çarpıntı, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı vb) neden olan arit­milerin tanısını koymak, ağrı olmadan kalp dokusunda oluşabilecek beslenme bozuk­luğunun takibi (sesiz iskemi), ritim veya damar hastalıklarında tedavinin izlenmesi ve kalp ritmi üzerine etkili ilaçlara yanıtın izlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuk­lukları tespit edilebilir.

Event Recorder (Hadise Kaydedici):

Holter cihazı sürekli kayıt aldığı için çoğunlukla 2-3 gün takılı tutula­bilmektedir. Fakat sıklığı daha az olan şika­yetlerde (5-6 günde bir olan çarpıntı, bayıl­ma gibi), Holter cihazının takılı olduğu sü­re boyunca hastanın şikayeti olmayabilir. Bu gibi durumlarda “event recorder” (olay kaydedici) cihazı kullanılabilir. Bu cihaz görünüş ve takılış tekniği bakımından Hol­ter cihazına benzerdir. Ancak sürekli kayıt yapmaz, hasta şikâyeti olduğu zaman kay­dedici düğmesine basarak önceden belir­lenmiş zaman süresince kayıt aldırır. Böyle­ce şikâyeti olduğunda kalpte ritim ile ilgili bir problem olup olmadığı kesin olarak an­laşılır. Cihaz bir kaç haftaya kadar takılı tu­tulabilir.

Transtelefonik monitör:

Bu da event re­corder monitörizasyonuna oldukça benzer­dir. Fakat burada hastanın aldığı kayıtları göstermesi için bir merkeze gitmesine ge­rek olmaz. Kayıtlar telefon aracılığı ile de­ğerlendirme merkezine gönderilir. Bu ci­hazların (event recorder ve transtelefonik monitör) hasta açısından bir riski bulun­maz. Nemden ve sudan etkilendikleri için banyo sırasında çıkarılmaları gerekir.

Telefon (gerekli)

Uzmanlık Alanları: El Bileğinden Anjiyo, Balon ve Stent Tedavisi, Perkutan ASD Kapama, Evar, Kalp Yetersizliği, Kardiyomopatiler, ICD-CRT, Eko, TEE, Atriyal fibirilasyon, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diyabetik Hasta Kardiyolojik Takibi, Kalp Kapak Hastalıkları, Perkütan Tedaviler